Author Details

พาหาสิงห์, บุญญาดา, Thailand

  • Vol 7, No 2 (2020): SSRU Journal of Management Science - Articles
    นวัตกรรมทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
    Abstract  PDF