Author Details

ตรีทศกุล, ปราณี

  • Vol 3, No 2 (2016): SSRU Journal of Management Science - Articles
    จริยธรรมในองค์กร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัทรับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
    Abstract  PDF