Author Details

รัตนอุบล, รัศมี

  • Vol 3, No 1 (2016): SSRU Journal of Management Science - Articles
    ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเกษียณอายุของผู้ได้รับค่าจ้างแรงงาน ที่อาศัย อยู่ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ
    Abstract  PDF
  • Vol 1, No 2 (2014): SSRU Journal of Management Science - Articles
    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเยาวชน ที่มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
    Abstract  PDF