Author Details

ถิ่นทวี, วชิรศักดิ์

  • Vol 3, No 1 (2016): SSRU Journal of Management Science - Articles
    ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
    Abstract  PDF