Author Details

พรหมสุวรรณ, สุทธินันทน์

  • Vol 9, No 1 (2022): SSRU Journal of Management Science - Articles
    การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ผู้นาแบบแลกเปลี่ยน และผู้นาแบบการ เปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร : ศึกษากรณีหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง
    Abstract  PDF