Author Details

พรหมสุวรรณ, สุทธินันทน์, Thailand

  • Vol 5, No 2 (2018): SSRU Journal of Management Science - Articles
    การศึกษาปัจจัยบุคลกิ ภาพ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และความหลากหลาย ทางวฒั นธรรม ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ท่มี ีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ ทา งานเป็ นทีมแบบผสมผสาน กรณีศึกษาบริษัทญี่ปุ่นที่ดา เนินธุรกิจ ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    Abstract  PDF