Author Details

วงศ์จันทร์ทิพย์, อาจารย์ ดร.ขวัญฉัตร, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Thailand