Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

อรุณรังสีเวช, พราว
อรุณรังสีเวช, พราว
อินเตชะ, ดาวเดือน, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
อินเตชะ, ดาวเดือน, อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

เขียวแก้ว, จันทิมา, รองศาสตราจารย์ ดร. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เคราเซ, เอกพล
เงาประเสริฐวงศ์, จิรพัฒน์, รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงาประเสริฐวงศ์, ศุภศักดิ์, อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เจริญพันธุ์ศิริกุล, สุชาดา
เชื้อเมืองพาน, อรวรรณ
เตชะรัตนเสฏฐ์, ณัฐพงษ์
เตชะรัตนเสฏฐ์, ณัฐพงษ์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Thailand)
เตชะรัตนเสฏฐ์, ณัฐพงษ์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เตชะรัตนเสฏฐ์, ณัฐพงษ์ -
เตชะรัตนเสฏฐ์ และคณะ, ณัฐพงษ์
เตชะรัตนเสฏฐ์ และคณะ, ณัฐพงษ์ (Thailand)
เทพปินตา, พิมพร, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
เนตรทิพย์, วรสรณ์
เพ็ญโภไคย, นริศ
เลขยันต์, พัชราภรณ์
เลขยันต์, พัชราภรณ์ -
เลขยันต์, พัชราภรณ์
เลิศพงษ์มณี, กวินพัฒน์
เลิศพงษ์มณี, กวินพัฒน์
เวิ่นทอง, สมศรี, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

151 - 175 of 193 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>