Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

แก้วประเสริฐ, กนกวรรณ
แก้วประเสริฐ, กนกวรรณ
แก้วประเสริฐ, กนกวรรณ, สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Thailand)
แซ่อื้อ, รุจิเรศ -
แม้นอินทร์, วิภาณี, อาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แสงศรี, สุรางค์รัตน์
แสงศรี, สุรางค์รัตน์, อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Thailand)
แสงศรี, สุรางค์รัตน์
แสงสุวรรณ์, ศรายุ
แสงอ่อน, ปรเมษฐ์
แสนคำหมื่น, สุกฤษรา
แสวงกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ
แสวงกุล, สมภูมิ

โพธิสุวรรณ, ธีรารักษ์
โรจนพานิช, อโนชา

ใจหาญ, สุวรรณศร -

ไชยะกุล, ฐิติมา
ไวยวาสนา, เรวดี, อาจารย์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

176 - 193 of 193 Items    << < 3 4 5 6 7 8