วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีนโยบายริเริ่มดำเนินการจัดทำ "วารสารวิทยาการจัดการ วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Journal of Management Science)" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการจัดการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์รวมถึงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ทางด้านวิชาการและงานวิจัย ในระหว่าง นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยฉบับปฐมฤกษ์จะได้ตีพิมพ์เผยแพร่ขึ้นใน เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
Page Header Logo

SSRU Journal of Management Science

วารสารวิทยาการจัดการ

View Journal | Current Issue | Register