จริยธรรมในองค์กร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัทรับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย

อณัญญา ธนะศรีสืบวงศ์, บัณฑิต ผังนิรันดร์, อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน, ปราณี ตรีทศกุล, ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจริยธรรมในองค์กร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัทรับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานสัญชาติไทย ในบริษัทรับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จำนวน 345 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์

ผลการวิจัย พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย   มีอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี   มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท   มีอายุงาน 4 – 6 ปี และมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน  นอกจากนี้ พนักงานมีความคิดเห็นต่อจริยธรรมในองค์กร  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และมีความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีอายุและอายุงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  นอกจากนี้ ยังพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านนโยบายและการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงในงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน  และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 50.6


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.