Author Details

รวงอ่อนนาม, รภัสศา -

  • Vol 5, No 1 (2018): SSRU Journal of Management Science - Articles
    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง: นิคมอุตสาหกรรม นวนคร
    Abstract  PDF