Author Details

ทวีผล, ระชานนท์

  • Vol 2, No 1 (2015): SSRU Journal of Management Science - Articles
    ผลกระทบจากความเครียดต่อการปฏิบัติงานและแนวทาง การจัดการความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: โรงแรม เดอะ เซนต์รีจิส กรุงเทพฯ
    Abstract  PDF
  • Vol 7, No 1 (2020): SSRU Journal of Management Science - Articles
    แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจของนักศึกษา Generation Z คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษาโรงแรมเครือข่ายในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    Abstract  PDF